G V B

Algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door “Verkeersschool Gert van Beek”, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Indien de rijschool afspraken met een leerling (hierna te noemen opdrachtgever) maakt in afwijking van een punt uit deze Algemene Voorwaarden, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

3a. Opdrachtgever stemt voor de eerste rijles in met deze Algemene Voorwaarden.

3b. De opdrachtgever die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, laat zich vertegenwoordigen door een wettelijke vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger tekent mee op de Lesovereenkomst.

4a. Als de opdrachtgever een rijles wil annuleren, dan moet dat uiterlijk 48 uur voor de start van de geplande rijles. Bij niet-tijdige annulering brengt “Verkeersschool Gert van Beek” de kosten van de rijles in rekening.

4b. Bij niet verschijnen op een afgesproken rijles brengt “Verkeersschool Gert van Beek” de kosten van de les in rekening c.q. in mindering gebracht van het rijlespakket.

4c. Punt 4a en 4b zijn niet van toepassing in geval van spoedopname in het ziekenhuis of begrafenis of crematie van een naast familielid ten tijde van de afgesproken les of examen.

4d. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd examen bij het CBR is niet mogelijk.

4e. Indien wegens vakantie van de opdrachtgever het reeds gereserveerde examen niet door kan gaan en opdrachtgever heeft deze vakantie niet aan de aanvrager van het CBR doorgegeven, volgt volledige doorbelasting van de gemaakte kosten aan opdrachtgever.

5a. Pas wanneer opdrachtgever in het bezit is van een geldig theoriecertificaat voor de categorie waarvoor hij/zij de rijopleiding volgt, zal de Tussentijdse Toets en het Praktijkexamen aangevraagd kunnen worden.

5b. Tussen een Tussentijdse Toets en een Praktijkexamen zal door de cursist minimaal 12 uur gelest moeten worden.

6a. De facturen van “Verkeersschool Gert van Beek” dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Is een factuur niet binnen deze termijn voldaan dan heeft “Verkeersschool Gert van Beek” het recht om volgende lessen op te schorten tot het moment dat er geen betalingsachterstand meer is.

6b. Betalingen van geleverde rijlessen en de kosten van het Tussentijdse Toets en het Praktijkexamen dient de opdrachtgever voor aanvangsdatum van het Tussentijdse Toets en het Praktijkexamen te hebben voldaan door betaling op de rekening van “Verkeersschool Gert van Beek”. Als opdrachtgever in gebreke is dan behoudt “Verkeersschool Gert van Beek” zich het recht voor om het reeds gereserveerde Tussentijdse Toets en het Praktijkexamen geen doorgang te laten vinden.

7. Als de opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 4 en 6 te verrichten, dan berekent “Verkeersschool Gert van Beek” een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur.

8. Als “Verkeersschool Gert van Beek” door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast de betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, de verschuldigde rente, incassokosten en eventuele proceskosten aan “Verkeersschool Gert van Beek” verschuldigd.

9. “Verkeersschool Gert van Beek” is niet verantwoordelijk voor annuleringen van examens door het CBR, ook niet als zij op verzoek van de opdrachtgever het examen bij het CBR heeft geboekt.

10a. “Verkeersschool Gert van Beek” boekt overleg met de opdrachtgever het praktijkexamen bij het CBR. “Verkeersschool Gert van Beek” berekent de CBR-praktijkexamenkosten door aan de opdrachtgever.
10b. Naast de praktijkexamenkosten van het CBR brengt “Verkeersschool Gert van Beek” kosten in rekening voor het gebruik van de lesauto en het rijden naar de examenlocatie en retour.
10c. Op aanvraag van de opdrachtgever kan “Verkeersschool Gert van Beek” direct voorafgaand aan het examen een rijles inplannen die eindigt bij de CBR-examenlokatie.

11. Als door slechte weersomstandigheden de rijlessen geen doorgang kan vinden, dan brengt “Verkeersschool Gert van Beek” geen kosten aan de opdrachtgever in rekening.

12. “Verkeersschool Gert van Beek” is bij het CBR ingeschreven onder nummer 4277N3 en is derhalve een door het CBR erkend professionele Autorijschool.

13. “Verkeersschool Gert van Beek” behoudt zich het recht voor om in overleg met de opdrachtgever afwijkende afspraken te maken. Zij bevestigt deze afspraken altijd schriftelijk aan de opdrachtgever.

14. Indien “Verkeersschool Gert van Beek” rijles geeft, onwetend van een onbevoegdheid tot rijden van de opdrachtgever, dan wel als mocht blijken dat de door de opdrachtgever bij het opgeven van persoonlijke gegevens, onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, dan vrijwaart opdrachtgever “Verkeersschool Gert van Beek” volledig. Eventuele opgelegde boetes alsmede alle andere financiële consequenties komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

15. “Verkeersschool Gert van Beek” draagt zorg dat uitsluitend onderricht wordt gegeven door bevoegde instructeurs die voldoen aan de bepalingen als gesteld in de WRM (Wet Onderricht Motorvoertuigen).

16. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdens de lessen bij zich hebben van een identiteitsbewijs.

17. “Verkeersschool Gert van Beek” is niet aansprakelijk voor (im)materiële schade van de opdrachtgever, ontstaan tijdens de dienstverlening door “Verkeersschool Gert van Beek”.

18. Opdrachtgever dient niet onder invloed te zijn van alcohol of andere stoffen tijdens de rijlessen van “Verkeersschool Gert van Beek”. De gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

19. Zonder expliciet tegenbericht stemt opdrachtgever in met het plaatsen van naam en foto op de social media van “Verkeersschool Gert van Beek” op het moment dat het rijbewijs is behaald.

20. Indien een cursist 12 maanden niet lest, zal de rijopleiding worden beëindigd. Door “Verkeersschool Gert van Beek” zal dan geen restitutie worden verleend, noch van lesgeld noch van examengelden.

21. “Verkeersschool Gert van Beek” registreert noodzakelijke privégegevens van de opdrachtgever en eventueel wettelijk vertegenwoordiger. De privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website www.verkeersschoolgertvanbeek.nl is van toepassing